19 maj 2007

I restaurangen

Min senaste uppsats med reservation för felaktigheter. Personerna har verkliga motsvarigheter. Uttryck, åsikter och förhållningssätt är dock helt uppdiktade.

Jùnjié: Vilka drycker har ni?
Servitrisen: Vi har vatten, apelsinjuice, Coca Cola, Sprite etc.
Lilla blixten: Ursäkta, ni sa spraj… någonting?
Servitrisen: Sprite är en väldigt känd läsk!
Lilla blixten: Har ni inte vin?
Servitrisen: Det har vi. Både rödvin och vitvin.
Lilla blixten: Har ni franskt vin?
Servitrisen: Vi har kinesiskt vin. Det heter ”Långa muren”.
Lilla blixten: Jag tycker inte om kinesiskt vin. Har ni inte öl?
Servitrisen: Vi har Qingdao*-öl.
Lilla blixten: Har ni inte Yanjing-öl?
Servitrisen: Det har vi inte.
Jùnjié: Då beställer vi två flaskor Qingdao-öl, kalla.
Lilla blixten: Vi dricker bara två flaskor, sedan drar vi och tar oss till ett annat ställe för att äta!
Jùnjié: Vi måste först betala.
Lilla blixten: Eftersom du har valt ett så ruttet ställe så får du betala.
Jùnjié: Okej.

*I verkligheten står det ”Tsing Tao” på flaskorna.

Och för er som vill läsa originalet:
欧峻杰:你们有什么饮料?
服务员:我们有水,澄汁,可口可乐,雪碧,等等。
小电:对不起,你说什么碧来着?
服务员: 雪碧是很有名的饮料啊!
小电 :你没有葡萄酒吗?
服务员 : 有。红葡萄酒, 白葡萄酒, 我们都有。
小电:你们有法国葡萄酒吗?
服务员 :你们有中国葡萄酒,它叫“长成”。
小电:我不喜欢中国葡萄酒。有没有啤酒?
服务员:我们有青岛啤酒。
小电:你没有燕京啤酒吗?
服务员:没有。
欧峻杰:那来两瓶青岛啤酒,冰镇的。
小电:我们只喝两瓶啤酒, 然后就走,我们去别的地方吃!
欧峻杰:我们得先结帐。
小电:因为是你找的这么烂的饭官儿,所以你肤钱。
欧峻杰:好的.

Med pīnyīn:

Jùnjié: Nǐmen yǒu shénme yǐnliào?
Fúwùyuán: Wǒmen yǒu shuǐ,chéngzhī, Kěkǒu kělè, Xuěbi, děng děng.
Xiǎo diàn: Duìbuqǐ, nǐ shuō shénme bi láizhe?
Fúwùyuán: Xuěbi shì hěn yǒumíng de yǐnliào a.
Xiǎo diàn: Nǐ méi yǒu pútáojiǔ ma?
Fúwùyuán: Yǒu. Hóng pútáojiǔ, bái pútáojiǔ, wǒmen dōu yǒu.
Xiǎo diàn: Nǐmen yǒu fáguó pútáojiǔ ma?
Fúwùyuán: Wǒmen yǒu zhōngguó pútáojiǔ. Tā jiào ”Cháng Chéng”
Xiǎo diàn: Wǒ bù xǐhuan zhōngguó pútáojiǔ.Yǒu méi yǒu píjiǔ?
Fúwùyuán: Wǒmen yǒu Qīngdǎo Píjiǔ.
Xiǎo diàn: Nǐ méi yǒu Yānjīng Píjiǔ?
Fúwùyuán: Méi yǒu.
Jùnjié: Nà, lái liǎng píng Qīngdǎo Píjiǔ, bīngzhèn de.
Xiǎo diàn: Wǒmen zhǐ hē píng píjiǔ, ránhòu jiǔ zòu, wǒmen qù bié de dìfang chī!
Jùnjié: Wǒmen děi xiān jiézhàng.
Xiǎo diàn: Yīnwèi shì nǐ zhǎo de zhéme làn de fànguǎnr, suǒyǐ nǐ fù qián.
Jùnjié: Hǎo de.